Milan Rúfus sa narodil 10.12.1928 v rodine murára v Závažnej Porube.
Vzdelanie získaval v ľudovej škole v rodisku, na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, kde v roku 1948 úspešne zmaturoval. Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde v rokoch 1948 - 1952 študoval slovenčinu a dejepis.
Po skončení vysokoškolského štúdia zostal na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského ako pedagóg. Prednášal dejiny slovenskej a českej literatúry.
V školskom roku 1971 - 1972 pôsobil na univerzite Instituto Universitario v Neapole, tu prednášal slovenský jazyk a literatúru.
Od roku 1990 do svojej smrti v roku 2009 žil na dôchodku v Bratislave.
Posledné miesto jeho odpočinku je na miestnom cintoríne v Závažnej Porube, tak ako bola jeho posledná vôľa. Zomrel 11.01.2009 Bratislave.